Qua thời gian thực hiện để đón đoàn kiểm tra KĐCL của Sở Giáo Dục, trường Mẫu giáo Hoàng Yến đã đón đoàn kiểm tra kiểm định chất lượng của Sở Giáo Dục về kiểm tra 2 lần: Kiểm định chất lượng sơ bộ và chính thức. Đến nay ngày 15 tháng 6 năm 2022 Trường Mẫu Giáo Hoàng Yến đã vinh dự nhận được Quyết định công nhận Trường đạt kiểm định chất lượng cấp độ 3. Đó chính là niềm vui và hạnh phúc của PGDĐT.TPST và tập thể CB_GV_CNV Trường Mẫu Giáo Hoàng Yến.